Algemene voorwaarden

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat u de inhoud ervan begrijpt.

Door gebruik te maken van onze service gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service. Gebruikt u deze website, dan aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden van onze site. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 24-05-2016.

 

 

1. Definities Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de website, diensten en producten van Lief Papier.

 

Cliënt: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Lief Papier een Opdracht geeft dan wel met Lief Papier een Overeenkomst heeft gesloten. 

Je/Jij, jou: De gebruiker van de Dienst of de Website.

Dienst: De terbeschikkingstelling van de webapplicatie door Lief Papier, het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, in fysieke vorm, betaling en het ter post aanbieden van de opdracht, al dan niet in combinatie met postzegels.

 

Lief Papier | Woord & Letterkunst
Vestigingsadres:
Haagpoort 12
5346 LD Oss

Postadres:
Gelijk aan vestigingsadres.

 

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Kaart: Een kaart die je met behulp van Lief Papier hebt gemaakt.

Ontvanger: De uiteindelijke ontvanger van een Lief Papier kaart.

Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Lief Papier en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

Postzegels: De via Lief Papier bestelde postzegels, alleen te bestellen in combinatie met een setje kaarten.

Website: De Lief Papier internetomgeving.

Werkdag: Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.

 

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van Lief Papier die verband houden met de Dienst.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

2.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

 

 

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Lief Papier, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.

3.2 Lief Papier behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

3.3 Lief Papier behoudt zicht het recht om producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van Lief Papier en/of haar toeleveranciers – te weigeren.

 

4. De Dienst

4.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Lief Papier of derden.

4.2 Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de producten niet kunnen worden besteld c.q. geleverd, blijft Cliënt de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.

4.3 Klachten over de uitvoering van de Dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door Lief Papier aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Cliënt komt te vervallen.

4.4 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan Nederland, is Cliënt verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.

4.5 De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.

4.6 Lief Papier biedt alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

4.7 Cliënt mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, of de algemene voorwaarden.

4.8 Cliënt mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Lief Papier.

4.9 Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

4.10 Lief Papier staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Lief Papier zal bestellingen van goederen en het uitvoeren ervan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

4.11 Lief Papier heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van klanten en gemaakte kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.

 

 

5. Bezorging

5.1 Lief Papier stelt alles in het werk om poststukken op de juiste datum te verzenden en op het juiste adres te laten bezorgen. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres.

5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Cliënt aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

 

6. Beveiliging en Internet

Lief Papier zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Cliënt ingevoerde gegevens, maar Lief Papier kan ter zake geen garantie geven.

 

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Lief Papier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Lief Papier in de uitvoering van de Dienst.

7.2 Lief Papier kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

7.3 Cliënt vrijwaart Lief Papier voor alle aanspraken van derden ter zake van de inhoud van het product.

7.4 Lief Papier aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade bij het niet juist overkomen van persoonlijke tekst en/of gekozen product.

7.4 Indien de Cliënt gebruik maakt van zelf ingevulde adressen, staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. Cliënt vrijwaart Lief Papier voor alle aanspraken van derden ter zake.

7.5 Lief Papier aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website ongeacht of 

Lief Papier de Cliënt op de mogelijkheid van deze schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of  Lief Papier wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

 

 

8. Overmacht

Lief Papier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Lief Papier niet in staat is haar verplichtingen jegens Cliënt na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Lief Papier gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

 

 

9. Prijzen en betaling

9.1 Cliënt is aan Lief Papier de overeengekomen vergoeding binnen 14 dagen verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan Cliënt getoond voorafgaand aan het accorderen van de Opdracht door Cliënt.

9.2 Bij het niet nakomen van bovengenoemde betalingsverplichting binnen de afgesproken termijn, dient Cliënt de vergoeding voor de Dienst en de Vervoersdienst bij een volgende Opdracht vooraf te voldoen via een van de aangeboden betaalwijzen.

9.3 De op de Website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW.

9.4 Cliënt draagt zelf de kosten van transmissie en internettoegang.

9.5 Lief Papier behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.

9.6 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. Lief Papier behoudt het recht om prijzen te wijzigen.

Typefouten voorbehouden.

9.7 De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

9.8 Indien het door de Cliënt verschuldigde bedrag niet van de opgegeven rekening afgeschreven kan worden ingeval eenmalige machtiging tot automatische incasso of wanneer Lief Papier niet in staat is het verschuldigde bedrag te incasseren zal Lief Papier de Cliënt een aanmaning sturen met het verzoek om het verschuldigde bedrag zelf aan Lief Papier over te maken. In deze aanmaning wordt een termijn gesteld binnen welke het bedrag betaald dient te zijn.

9.9 Indien de betalingstermijn van de aanmaning is verlopen, zal Lief Papier een bedrag van € 2,95 aan administratiekosten bovenop het door de Cliënt verschuldigde bedrag en wettelijke rente in rekening brengen. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze administratiekosten.

 

 

10. Herroepingsrecht

Voor aflevering van dienst en/of producten:

10.1 Cliënt heeft het recht om deze Overeenkomst binnen 14 Werkdagen na totstandkoming ervan conform artikel 3.1 te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan Lief Papier, mits deze mededeling Lief Papier tenminste 2 werkdagen voor de door de Cliënt ingevulde ‘verzenddatum’ heeft bereikt. Dit is niet mogelijk bij gepersonaliseerd producten.

10.2 Is de verschuldigde vergoeding inmiddels voldaan, maar op tijd geannuleerd, dan kan er gekozen worden voor terugbetaling van het orderbedrag binnen 30 dagen of voor een code ter waarde van het orderbedrag. Deze code blijft 1 maand geldig na de annuleringsdatum.

Bij levering van producten:

10.3 Bij de aankoop van producten heeft de Cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen.

Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Cliënt of een vooraf door de Cliënt aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit is niet mogelijk bij gepersonaliseerd producten.

10.4 Tijdens de bedenktijd zal de Cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.5 Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.6 Indien de Cliënt de verschuldigde vergoeding reeds betaald heeft, zal Lief Papier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht:

10.7 Lief Papier kan het herroepingsrecht van de Cliënt uitsluiten voor zover voorzien in lid 10.8.

10.8 Uitsluiting van herroepingsrecht is mogelijk voor de producten die:
- die door Lief Papier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk en/of zakelijk van aard zijn;
De zichttermijn zoals bedoeld in art.7:46d BW is niet van toepassing.

Let op! Eenmaal aangeschafte gepersonaliseerde producten kunnen dus door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden.

 

 

11. Inschakeling van derden

Lief Papier is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen.

 

 

12. Gebruik van adresgegevens en privacy

Lief Papier hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Cliënten en heeft een privacystatement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Door het verstrekken van de Opdracht gaat Cliënt akkoord met dit privacystatement.

 

 

13. Klantenservice

Voor vragen en klachten met betrekking tot de Dienst kan Cliënt zich wenden tot de Klantenservice.

De Klantenservice is bereikbaar via het nummer 06-553 84 663 of via de link contact op de website.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, uitgezonderd feestdagen.

 

 

14. Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

15. Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 De inhoud van deze site en de geleverde ontwerpen (waaronder begrepen de beelden in de Lief Papier collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn in eigendom van Lief Papier of aan Lief Papier gelieerde derden en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lief Papier. Voor geleverde ontwerpen en producten geldt dat deze alleen gebruikt mogen worden waarvoor deze ontworpen zijn.

15.2 Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer.

15.3 Lief Papier behoudt altijd het auteursrecht van de in opdracht gemaakte ontwerpen. Lief Papier verleent in dit geval een licentie voor het overeengekomen gebruik.

15.4 Alleen in gevallen wanneer het auteursrecht expliciet overgedragen is, behoort het tot de Cliënt.

15.5 Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer aan te bieden.

15.6 Ben je van mening dat materiaal van jouw hand onrechtmatig wordt gebruikt en vermenigvuldigd op een wijze dat je auteursrechten worden aangetast, neem dan contact op met:

 

 

Lief Papier
t.a.v. Klantenservice
Haagpoort 12
5346 LD Oss

 

 

16. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde vergoedingen kunnen door Lief Papier te allen tijde worden gewijzigd.

 

 

17. Slotbepalingen

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen Lief Papier en de Cliënt die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

 

 

18. Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.

 

 

Lief Papier staat in het handelsregister ingeschreven met KvK-nummer 66131944 en BTW-nummer NL156996170B01.